Bản tin An toàn giao thông – 21/6/2018Những nội dung chính:
1, Quỳnh Lưu tăng cường giải tỏa hành lang giao thông
2, Tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn
nbsp;THNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *