Tổng bí thư: ‘Phải khơi dậy tinh thần đảng viên đứng mũi chịu sào’


Ngày 18/12, Ban bí thư Trung ương Đảng họp cho ý kiến về việc ban hành chỉ thị nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, lâu nay, công tác cán bộ đã được bàn nhiều, nhưng công tác đảng viên còn ít bàn đến, mặc dù đó là việc rất quan trọng. 

Theo ông, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, dân số Việt Nam có 25 triệu người thì có 5.000 đảng viên, vậy mà Đảng đã lãnh đạo cách mạng thành công. Bây giờ cả nước có hơn 90 triệu dân, trong đó khoảng 5 triệu đảng viên, đông nhưng không mạnh chính là vì chất lượng đảng viên. “Trước hết là về tư tưởng chính trị, có trung thành tuyệt đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân không? Phẩm chất đạo đức có gương mẫu đi đầu, đi trước thiên hạ, vui sau thiên hạ hay không?…”, ông nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 18/12. Ảnh: TTX

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp ngày 18/12. Ảnh: TTX

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nội dung chỉ thị phải sắc sảo, mạnh mẽ, có tính chiến đấu cao, phân tích rõ bối cảnh tình hình hiện nay, những tác động mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch…

Ông chỉ rõ muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt; muốn vậy trước hết phải chú ý giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh suy thoái về tư tưởng chính trị còn nguy hiểm hơn tham nhũng tiêu cực. “Phải khơi dậy, phát huy tinh thần “đảng viên đứng mũi chịu sào”, một đảng viên thường mà tốt còn uy tín hơn, được yêu mến hơn ông cán bộ hư hỏng”, ông nói.

Trong quá trình xây dựng chỉ thị, Ban Tổ chức Trung ương đã nghiên cứu báo cáo của 68 Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương để hoàn thiện dự thảo.

Từ năm 2011 đến năm 2017, toàn Đảng đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên hơn 50.900 đảng viên, trong đó xóa tên do vi phạm khoảng 38.500; chưa kể 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng, khi năm 2011 là khoảng 6.000, năm 2013 là hơn 7.400, năm 2015 là gần 6.500, năm 2017 là 9.800. 

Theo TTXVNVnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *